Disclaimer
WESTEREMDEN
info
Disclaimer

CONTACT  INFO@WESTEREMDEN.EU

DISCLAIMER

www.westeremden.eu
neemt alle zorg in acht die redelijkwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen voorkomen en de gebruiker dient niet zonder meer er van uit gaan dat de informatie juist is.

www.westeremden.eu is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze site en voor alle directe en of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van de informatie. Ook is www.westeremden.eu
niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van, aldan niet tijdelijke, onbeschikbaarheid van deze site of enige informatie op de site. of van derden        

Veel van de verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover www.westeremden.eu geen controle heeft. www.westeremden.eu draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via deze bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die door hun gesteld is.

De woordmerken en logo's (verder genoemd als merken) die gebruikt en vertoond worden op deze website, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van
www.westeremden.eu of van derden en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze site of op deze site afgebeelde zaken, behoren toe aan www.westeremden.eu of derden en mogen  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en of rechthebbendende niet worden gekopieerd, anderzijds verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt, behalve voorzover strikt noodzakelijk voor het raadplegen van de site.

Welkom in WesteremdenNieuws en aktiviteitenVoorzieningenOrandoSport en SpelKunst en cultuurOverige verenigingenHandige linksDisclaimer